ျမန္မာ လက္ဖက္ရည္ ေကာင္းေကာင္း ေဖ်ာ္ေသာက္မယ္

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ မိတ္ေဆြ ေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ အလြမ္းေျပ ျမန္မာ လက္ဖက္ရည္ ခ်ိဳခ်ိဳ က်က် ေဖ်ာ္နည္းေလး ၾကားျဖတ္ျပီး လက္ေဆာင္ေပး ခ်င္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေန ့တိုင္း ေဖ်ာ္ေသာက္ေနၾကပါ။ က်ြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြမ်ားလဲဗမာ လက္ဖက္ရည္ ေကာငး္ေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ေသာက္နိုင္ေအာင္ပါ။ [.....]  read more

Myanmar Thingyan

Bagan Thingyan

Now is the time for celebration. The whole country of Myanmar (Burma) is celebrating Thingyan or water festival this week. Not only in Myanmar, but also among Burmese communities all over the world are celebrating Thingyan. In case you don’t know what thingyan is, Thingyan is the celebration for the Myanmar New Year. You can read about Myanmar Thingyan in the article I wrote on Today in Myanmar at Myanmar Thingyan[.....]  read more

Myanmar Restaurants

When you visit Myanmar, you might want to try some Myanmar dishes. For most foreign visitors, this can be easily done at a local Myanmar restaurant. There are a number of restaurants in Yangon and all over the country, which offer delicious Myanmar cuisine. The only problem for a foreign visitor would be to find a nice and decent Myanmar restaurant, and what dish to order. [.....]  read more

Myanmar Breakfast

Breakfast for many people in Myanmar is fried rice. Usually it is a mixture of cooked rice and other leftovers from the evening before. One or two egg is often stirred into the fried rice. Sometimes, some slices of fried Chinese pork sausage is added to it. Most usually, a kind of steamed beans sold by vendors in the early morning is added. This makes a cheap but tasty and nutritious breakfast for most families. [.....]  read more

Kya Kyan (Kya Gyan) by APK

Here is a document I found on SCRIBD. It is called Kya Kyan (Kya Gyan), a collection of series of weekly cartoons by Aw Pi Kyae (APK). APK is a famous cartoonist who usually portrays the rediculous aspect of human nature in a humerous way. His cartoons are famous among Myanmar readers as they delicately portray the current social situation in Myanmar. The one here is a good example. It is written in Burmese so you won’t understand the meaning of these cartoons. Even if you read the English translation, it is difficult for you to understand the hidden meaning as you need to have a thorough knowledge of the current social situation in Myanmar. Anyway, enjoy. Kya Kyan by APKUpload a Document to Scribd ]ususrf;} qdkNyD; umwGef;awGa&;w,f/ yxrqkH;umwGef;udk [mo*sme,fay;wm qifqmjzpfcJhw,f/ emrnfaMumifhjzpfr,fxifvdkY tcGifhtvrf;*sme,fukd ]rqdkrrdefY} qdkwJhemrnfajymif;NyD; ay;w,f/ tqifajyoGm;ayr,fh t&ifemrnf ]ususrf;}udk ydktm;&wmrdkY trSwfpOf(3)rSm jyefajymif;w,f/ &w,f/

Pork on Stick (Wet-Thar-Dote-Htoe)

This is a favorite Burmese food. Originally from Chinese community in Myanmar, it has become a popular food in cities. Called “Wet-Thar-Dote-Htoe”, it literally means “Pork on Stick”. Various parts of the pig are cooked with soy-bean sauce and seasoning. The parts include carious internal organs like intestine, liver, kidney, spleen, heart, lungs, tongue as well as meat, skin and cartilage. They are then cut into small pieces, and put on tiny bamboo sticks and served. The vendor usually sells on the road side, with all the food served on a large metal pan with charcoal stove underneath. Customers sit around the pan and eat the food dipped in sauce. The meat is really delicious. If you want to try one, just walk in the streets of downtown Yangon. There are many shops there. [.....]  read more

Myanmar Astrology

If you are a fan of Myanmar (Burmese) astrology, this is a good starting point for you. Not only you could see what your future is, you can also learn Myanmar astrology at this site. The site has extensive articles on Myanmar traditional astrology. Some of the articles are quite indepth. I believe all Myanmar astrology lovers will love this site very much. Check it out at Myanmar Astrology[.....]  read more

Ah-lhu – a donation ceremony

When you visit Myanmar, you will encounter ah-lhu one day or another. What is ah-lhu? It is in deed a religious donation ceremony. People usually do ah-lhu when they donate food and offerings to the monk or the monastry. It can be a sole even. Or it can be in celebration for the wedding, anniversary, or to mark the day a family member died. People usually do ah-lhu at home or at the monastery. [.....]  read more

Chin Head Basket


Have you ever heard about head basket? Well, we have in Chin Hills. Lets call it Chin head basket. It is a kind of basket that you carry by hanging around your head with a string. You don’t carry it by hand. The basket is quite a large one, big enough to carry a 5 gallon water container. And people, even young women and children, carry them by a string hung over their head. It is a tiring thing to do so. I once tried to carry one with some weight in it but couldn’t carry more than a few minutes. For the Chin people, they have been carrying a big load since they were young so seem no problem carrying a heavy head basket over their head. [.....]  read more