Myanmar Traditional Medicine

Here is an e-book on Myanmar traditional medicine. The book describes in detail the traditional medicine diagnosis and treatments. Although it is intended for the ordinary people with no background in traditional medicine, it is a valuable book for the learners of Myanmar traditional medicine. Unfortunately, the whole book is written entirely in Burmese, so those without the knowledge of Burmese language cannot read its contents.

r od ol ausmf oGm; od ol azmf pm; oHk; wwf &if aq; r oHk; wwf &if ab; rmwdum rmwdum pOf uefawmhyef; WEEKLY ELEVEN NEWS NO.16, VOL.1 wGifyg0ifaomowif;aqmif;yg; WEEKLY ELEVEN NEWS NO.16, VOL.1 wGifyg0ifaomowif;aqmif;yg;ESifhywfoufí taMumif;t&m pmrsufESm u * i # # ! P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 rSwfc suf aq;ukdtvGeftrif;pm;oHk;rdygvQif txl;rSwfcsuf rSwfpk&SiftrSmpm wkdif;&if;aq;a0g[m&ESifhodzG,f (t”dyÜm,f) (1) 1/ 2/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3/ (1) (2) 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ plvmezmESifhaq;enf;aq;yifr sm; (1) – om*’dk; plvmezmESifh aysmufuif;aoma&m*grsm; … uGrf;½GufESifh aysmufuif;aoma&m*grsm; … ESvkH;a&m*g (Heart Attack) rsufpda&m*g? a&wdrfa&m*g … em;xdkif;? em;av;a&m*g … acgif;ukdufrsm;wJha&m*g … vdyfacgif;ESifh vdyfacgif;aoG;,dkqif;a&m*g … tmacgiftzka&m*g? vQmemusifylavmifa&m*g? oGm;zkH;ckH;xem … vdyfacgif;aysmufaq;enf; (ae0if;vef’efpmtkyfrS) a,musfm;tlusa&m*g … ajcz0g;qm;yGwfjcif;ESifh aysmufuif;aoma&m*grsm; … ajcz0g;qm;yGwfenf; … aysmufuif;aoma&m*grsm; … tpmpm;pOf jzpfwwfwJh rl;wl;wl;? qkdYwkdYwkdYa&m*g (tpmqkdY? aoG;qkdY? avqkdY) … ajcuGJemESifh anmifap; … aeYpOf tpmtqdyfawG ajzMuyg (xef;vsuf) … rsufESmwGefYwm? ta&;taMumif;jzpfwm aysmufenf; … tonf;a&m*gESifh a&zsOf;a&m*g jzpfjcif; … ESm&nfpdk&TJa&m*g? ESmacgif;a&m*gESifh qm;a&aEG;jzwfoef;enf; … tqdyfoifhjcif;? “mwfrwnfhjcif;ESifh wif;wdyf … toufBuD;olrsm; pm;r0if? tdyfraysmfa&m*gESifh av&SLjcif;? avpm;jcif; … yufvufbdkifpu,fpD;jcif;ESifh ajcaxmuftjrifhwGifxm;jcif; … qD;csKd? aoG;csKda&m*gESifh eHYomeDrIefY? qefaq;&nf … …1… rmwdum pOf 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ (2) 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ taMumif;t&m ukef;aA’gESifh a>rqdyfajz … ÓmPf&nfwufzdkY jrif;cGm½Guf … jrif;cGm½Guf aq;zuf0ifykH … jrif;cGm½Guf&om,e (touf&Snf) aq; tonf;a&m*g? bDykd;? qD;csKdwkdYESifh awmifqD;jzLyif … rarmatmifawmifwufenf;? c&D;a0;avQmufenf; … temrD;ESifh ausmufrD;aoG; … tbdk;BuD;rsm; armarmae&if tkef;ESJ (= OESJ = OEéJ) ½Gufaomuf … acsmif;qdk;? yef;emESifh &J,dkoD;? ysm;&nf … urÇmYenf;vrf; udk,fwdkifprf; … plvmezmESifhaq;enf;aq;yifr sm; (2) – om*’dk; aq;bk&ifplvmezmESifh aysmufuif;aoma&m*grsm; … onf;ajcxJu ausmufaMuenf;ESifh rJZvDtjrpf? tkef;&nf … qD;vGefjcif;ESifh cHwuf½Guf … iSufzsm;ESifh &Sdef;cdk? uGrf;½Guf? aeZmjruf? Muyfcdk; … wyifEdkifjreef;ESifh uifqm … wpfudk,fvHk; qm;yGwfjcif;ESifh udk,fwGif;”mwfaiGU oefYpifenf; … qm;ESifh tzsm;a&m*g … ausmufz½kHoD;ESifh aoewf’Pf&m … &Sm;apmif;vufyyfeJY vnfyif;BuD;a&m*g … plvmezmESifh vnfyif;BuD;a&m*g … puúLyef;ESifh aoG;wkd;a&m*g … acgif;avmif;yef;ESifh ESvkH;a&m*g … aqmif;ESif;&nfESifh taMuma&m*g … ysm;&nfESifh yifv,ftlem0rf;avQm …. yifpdrf;ESifh t&ufjzwfaq; … tlaq;jcif;ESifh ESvkH;a&m*g … ‘defcsOfESifh qD;csKd? uifqm … wifyg;tem*syfjym;BuD;eJY refusnf;½GufMuyfxkyf … plvmezmESifh uefYuvm (*efY*vm) jcm;em;csuf … uefYuvmESifh ywfoufí … rsufESmrS rSJUuGuf? rSJUrnf;BuD;rsm;ESifh vufonf;? aq;vdyfrS jym … pmrsufESm 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 rSwfc suf …2… rmwdum pOf 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ (3) 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ (4) 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ taMumif;t&m avwGef;tm;enf;yg;aomaMumifh 0rf;csKyf? 0rf;usyf ESifh AkdufavhusifhcPf; … uGrf;½GufeJY om;tdrfuifqm … uefpGef;½kd;teDESifh aoG;yspfa&m*g … 0JESif;claysufaq; …

Disclaimer: Information contained in the above book is not proved or researched scientifically, and thus, I cannot guarantee the authenticity of the information. Use of the information in the above book is the sole discretion of the reader.

Author: Bamarlay

Bamarlay - Myanmar man is a blogger from Myanmar, currently living in Thailand.

One thought on “Myanmar Traditional Medicine”

  1. Thanks, Ko Myat Thura. This will be useful reference for me 🙂

Leave a Reply